پدر کلمه ای که هر کس با ذکرش یاد چیزی می افتد

پدر برای من یعنی درک


پدر یعنی منطق


پدر یعنی پشتیبانی


پدر یعنی تنهائی


پدر یعنی دوست


پدر یعنی آبی

 

پدر . . . 

 

جمله ای که سالها پیش گفتم و هنوز هم می گویم:


تنها کسی که مرا درک می کرد


یک روز مرا ترک کرد!

منبع : يك سكوت !پدر و تنهائی ام
برچسب ها : یعنی